Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr FWS/11 9 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Zarządzania Projektami
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja drutu
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Sprawy zagraniczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmski oraz sokólski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kazimierz Klag Sklep Przemyslowy „Kolderka”.Handel Obwoźny, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Intercel Recycling Sp. z o.o. , BEZWODNA Myjnia ręczna, ALMA-SAT S.C. , Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „JANSAT” , branżowe.pl , FAMA , Górnośląski Park Przemysłowy , MEDCOM, P.P.U.H. SCORPION Tadeusz Stasik, XXLSTOCK , AMBERLINE , MDM , ”Dworskie Smaki”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.