Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr YPS/27 4 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz konecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Dongxiao Stationery And Gifts Co. Ltd., Przędzalnia Czesankowa „WELDORO” Sp. z o.o. , Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Łódź” Sp. z o.o., Rolvet sp.j. Hurtownia Leków Weterynaryjnych, Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , EAST & WEST Import-Export Paweł Karnowski, AUDIT and TAX Group Sp. z o.o., FINET , IVO Software Sp. z o.o., Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, Procom System , TELZAS , 9.90 Public Relations Marcin Helbin , MDM , Renata Blukacz, Justyna Grzywacz prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Medical Office

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.