Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr CKIJ/15 4 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Program debata podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Treningi w Szklarskiej Porębie
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja aluminium
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz pułtuski

  Upoważnieni beneficjenci to: MARIA PIETRZAK „EMIKA” Uslugi projektowo-budowlane, Olsztyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.o , Zakłady Gumowe BYTOM S.A., Handel Rybami i Przetworami Rybnymi MAR POL Marcin Janusz , JIM-SAT Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Oddział Łódź, SAT TV Kabel Międzyzdroje S.C. , Autoryzowany Przedstawiciel Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Jacek Jurkiewicz, CITY PARNTER SOFTWARE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Irga Ryszard Grzankowski, Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o., P.U.H. „Rozwój” Sebastian Serek, WIP A. WENSŁAWOWSKI, Pi. PSTRĄGOWSKI, Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles – Robert Andre, Zakład Usług Technicznych ENERGOAUDYT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.