Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr WCP/97 5 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Pomocowego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Wykłady w Karkonoszach
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Działalność detektywistyczna
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Bukowiec Auto – Handel, Zakłady Urządzeń Okrętowych BOMET S.A., Moto Doktor, Spółdzielnia Inwalidów SIMECH, Zakład Elektroniczny ELEKTRONAK Instalacja Anten RTV, „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, CASUAL GAMES POLAND , Crowley Data Poland sp. z o.o., Grupa TS , KRZYSZTOF PAWLIKOWSKI – „SUPERSONIC”, TADEUSZ KUPIDURA PRZEDSIĘBIORSTWO JADAR, WROPOL ENGINEERING Józef Korsak, Firma PEGAZ – Marian Stopa, ZAKŁAD MECHANICZNY „METALTECH” , AUTO-GAZ Mechanika Pojazdowa Krzysztof Jarosiewicz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.