Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr IJEB/23 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Konferencje w Szklarskiej Porębie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bocheński oraz m. Koszalin

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Fangcun Longxi Metal Products Factory, Cementownia NOWINY S.A., Pleszewskie Zakłady Zbożowe S.A., Eko-Bruk 2. Sprzedaż, układanie kostki brukowej, Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzemesznie , Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. , Apator Rector , DEV-TOM Tomasz Wojnarowski, Global Technology – Jarosław Przyłucki, Mawey sp z o.o., TECH PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER-SPÓŁKA JAWNA, Vipera Cosmetics Ryszard Wrzesiński, Antykwariat RARA AVIS s.c., Zuzanna Migo-Rożek, Iwona Błaszczyk, Zakład Elektroniki i Informatyki CHIP, Lubas Poliuretany Sp.J. Wiesław lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.