Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr TNB/41 5 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Spójności

Plan dyskusja w czasie spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Gdańsku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zielona Góra oraz m. Opole

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., MIRANDA S.A., Ulstein Fama Sp. z o.o., GK Hel Sp. z o.o., Zakład Instalacji i Konserwacji Anten K.Krzemińska-Kruczek, M. Krzemiński S.C. , „SERVICE-RTV-ANSAT” Andrzej Łuczkowski, AMBLOG , Delic-Pol , GLOBEMA , Lemonade Olga Kalarus, SYSTEM REWIDENT Spółka z o.o., Training Media Group Alicja Staniszewska, Gajda Grzegorz PECET , Zakłady Lotnicze Margański Mysłowski , Barłomiej Kasprzak Anna Łygas-Kasprzak prowadzący działaność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PERFEKT-DENT s.c.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.