Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr SCO/74 6 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja klejów
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: milicki oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Cementownia „WEJHEROWO” Sp. z o.o., Centrum Architektury Krajobrazu Novum, INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , „ALFA SYSTEMS” , Centrum Badan DNA Sp. z o.o., Freshmail Danuta Fuksa, GW Interactive Group sp. z o.o., Lakma Strefa , Profit Group Sp. z o.o., TELE-CHOICE , Devroom Michał Doleżek, Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.