Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr LRL/36 2 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Gdańsku
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łęczycki oraz garwoliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., „KOPEX” S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Bo-Wa FHU Bogusław Waluś, Poddębicka Telewizja Kablowa Sp. z o.o., AM-TEL Spółka Cywilna , Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, eGazety Sp. z o. o., KOHEZJA , MSOFT Michał Drożdżak, ProHumaNature Sp. z o.o. , Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna Skrodzka-Balata, Piotr Bałata Spółka Jawna, CPC Group , PBM POŁUDNIE , Łukasz Czajka, Janusz Czajka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PAKDREW SC

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.