Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr HXO/68 1 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Europejskiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Gry Symulacyjne
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • na lata 2007-2013″
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja miedzi
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: lubelski oraz przysuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OLZA” S.A., IZOPOL S.A. – seria B, Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MIGDALSKI, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV-SAT w Kozienicach , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, DCC Labs sp. z o.o., Janina Turkiewicz, KONTRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Speed , Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., TESGAS S.A., Jolanta Dorota Stefaniak „D.S. Instytut”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.