Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr THC/93 2 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Spójności

Program debata podczas spotkania obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kłodzki oraz gołdapski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Elektroniki „TEL-EKO” S.A., Elektrometal S.A., GERLACH S.A., ASPEN spółka z o.o., Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa , FUNDACJA „KULTURA ŁĄCZY” , Alkam Justyna Kamińska, Firma Produkcyjno-Handlowa SZCZOT-MET Robert Pałczak, HANTER PATRYCJA JARCZYŃSKA, P.P.H.U. „Frost”, „Astra Vernici Polska” Paweł Maj, Platformix Sp. z o.o., WIWATOWSKI Fabryka Stolarki Drewnianej Waldemar Wiwatowski, Lakma SAT Sp. z o.o., NET-ART Paweł Rymarczyk, Euroglas PL Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.