Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr ZUT/29 7 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Oświatowego

Program debata podczas seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Bielsku Białej
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Sprawy zagraniczne
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz nidzicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., ELANA S.A., Filar Skup Aut, Dobosiewicz Stanisław, Zakład Elektroniczny ELEKTRONAK Instalacja Anten RTV, „AKO” – , Akademia Medyczna w Gdansku, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A., ITM POLAND , P.P.H.U. ,,Patric PATRYCJA WRÓBLEWSKA, TADEUSZ KUPIDURA PRZEDSIĘBIORSTWO JADAR, Towarzystwo Handlowe ALPLAST A. Bąk i Spółka, BOSS BROWAR WITNICA S.A., Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza, ZAPA Marcin Zaprzałkowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.