Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr SWP/45 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Audyt jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Poznaniu
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej dla działania IV.1 PO RPW – Infrastruktura drogowa (pierwszy etap ewaluacji IV osi priorytetowej PO RPW)
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rypiński oraz m. Rzeszów

  Upoważnieni beneficjenci to: Świdnicka Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI”, Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Produkcyjne „TRANSBUD-OLKUSZ” Sp. z o.o. , „AGROS HOLDING” S.A. w Warszawie, ASTER Zielona Góra Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, TELEFONY PODLASKIE S.A. , BLSTREAM Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, COMPDATA sp. z o.o. , Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów , MULTIMEDIA-ACADEMY , PROFIS Sp.z o.o., Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., Connection One Sp. z o.o., VOICE-NET Sp. z o.o. , CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.