Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr HFE/95 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Pomiar efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Warsztaty w Szczecinie
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Wychowanie przedszkolne
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: trzebnicki oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., Kombinat Cementowo – Wapienniczy KUJAWY S.A., IRENE & MOPAR Auta na gaz, KZWM „OGNIOCHRON” s.a., Ośrodek Kultury , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój” , BP Systems Piotr Kajetan Karpiński, FINANSOWYSUPERMARKET.PL , Grupa Onet.pl S.A., Marabut Sp. z o.o. , PROFILEX J. Bujnowski A. Kaczmarek , TotalSafe Sp. z o.o. , Electrum sp. z o.o., AGENCJA FINANSOWA Małgorzata Wnuk-Otłowska, SOLARIS OPTICS S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.