Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr ZMIJ/72 1 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Audyt stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Z Zarządzania Projektami
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubański oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., „Wierzynek” S.A., DAZ-TRONIK s.c., KZWM „OGNIOCHRON” s.a., Ratajska Telewizja Kablowa „ELSAT” Sp. z o.o. , „METRUM CRYOFLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , BUSCAR , Dniwolne Sp. z o.o. , GPSMOBILEGUIDE.COM , KTI Consulting Magdalena Zakrzewska, SURF TECHNOLOGY , xceed Michał Juda, AWIH Zbigniew Zieliński, UniCo , CANEXPOL

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.