Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr HFY/63 9 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Kursy w Karkonoszach
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gostyniński oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „Iłpasz” S.A., Zakłady Przemysłu Taboru Kolejowego „NOWY SĄCZ” S.A., Ryma-Med Ryszard Sroka, Trójmiejska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa „T-MONT” Sp. z o.o. , Budomex Puza Spółka Jawna, Danuta Kiernicka-Biłyk Cyberbudynek, HATETEPE , MPT PIK Grzegorz Kasprowicz, Piotr Kasprowicz, Błażej Pawłowski , PANKRAC SZYMON ZABIEŁŁO, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., ITD , Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 4CARRIERS

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.